About
Không ch? t?o di?u ki?n h?c t?p t?t d? h?c viên n?m v?ng ki?n th?c chuyên môn và thành th?o các k? nang th?c hành, H?c vi?n Ðào T?o Mega Academy còn dành s? h? tr? nhi?t tình cho h?c viên ngay c? khi khóa h?c k?t thúc. Bên c?nh vi?c d?m b?o vi?c làm v?i m?c luong h?p d?n ngay sau khi t?t nghi?p, Mega Academy còn mang d?n h? tr? tu v?n mi?n phí t? các chuyên gia v? cách thi?t l?p, qu?n lý và v?n hành m?t co s? spa chuyên nghi?p, cung nhu phuong pháp xây d?ng thuong hi?u cá nhân hi?u qu? d?i v?i nh?ng h?c viên có d?nh hu?ng kh?i nghi?p.
Ð?a Ch?: S? 8 Ðu?ng s? 8, KÐT Cityland Park Hills, Phu?ng 10, Gò V?p, TP.HCM
Tel: 1900 8136
Email: hvmegaacademy@gmail.com
Website: https://megaacademy.edu.vn/
#Megaacademy
#Mega_academy
#H?c_Vi?n_Ðào_T?o_Th?m_M?_Mega_Academy
#H?c_Vi?n_Mega_Academy
Comments
Issues with this site? Let us know.