About
D? án Sun Symphony Residence Ðà N?ng t?a l?c t?i v? trí Vàng hi?m có bên b? sông Hàn tho m?ng, du?c phát tri?n b?i ch? d?u tu Sun Group, t? h?p Sun Symphony Residence mang d?n cho khách hàng các lo?i hình s?n ph?m: can h? cao c?p, shophouse và bi?t th? m?t sông Hàn d?ng c?p. D? án mang d?n m?t không gian s?ng hi?n d?i, sang tr?ng, h?i t? tinh hoa ki?n trúc qu?c t? và ki?n t?o chu?n m?c s?ng thu?ng luu. Sun Symphony Residence Ðà N?ng mang d?m d?u ?n thi?t k? b?i Aedas và Design Lab - hai tên tu?i hàng d?u trong linh v?c ki?n trúc qu?c t?.
Comments
Issues with this site? Let us know.